Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie (Versie: 01.01.2020)

§1 Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen handelaars.
 2. Op alle leveringen en diensten van de verkoper zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie van toepassing. Algemene handelsvoorwaarden van de koper worden door de verkoper niet erkend, tenzij de verkoper er zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook als de verkoper de diensten zonder voorbehoud verleent ook al is hij op de hoogte van de tegenstrijdige of van de onderhavige algemene voorwaarden afwijkende handelsvoorwaarden.

§ 2 Plaats van uitvoering, levering en inontvangstneming

 1. Plaats van uitvoering voor alle diensten voortvloeiende uit de leveringsovereenkomst is de plaats waar de verkoper is gevestigd.
 2. De levering van de producten vindt plaats vanaf de binnenlandse fabriek. De koper staat in voor de verzendingskosten. De koper kan de vrachtvervoerder bepalen. Het product wordt onverzekerd verzonden. Een bericht van verzending kan overeengekomen worden.
 3. De koper staat in voor de verpakkingskosten van speciale verpakkingen.
 4. Voorziene en in geval van combinaties toegestane deelleveringen moeten op tijd plaatsvinden en dienen vooraf te worden aangekondigd. Niet-voorziene deelleveringen zijn enkel toegestaan mits goedkeuring van de koper.
 5. Wanneer omwille van de schuld van de koper de inontvangstneming niet op tijd kan plaatsvinden, behoudt de verkoper zich naar eigen goeddunken het recht voor om na afloop van een termijn van 12 kalenderdagen meteen een onmiddellijk te betalen factuur voor het product op te stellen (openstaande factuur), zich uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding te verlangen.

§ 3 Rechtbank

De bevoegde rechtbank (ook voor wissels en cheques) is naar keuze van de eiser de plaats van een Duitse handelsvestiging van een van de partijen. De eiser is ook gerechtigd in de plaats waar de voor de verkoper bevoegde beroepsvereniging of de organisatie van het kartel gevestigd is (Keulen), een rechtsvordering in te stellen. De eerste rechtbank die wordt ingeroepen, is de bevoegde rechtbank.

§ 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. De levering van de producten vindt plaats op bepaalde tijdstippen (werkdag of in een bepaalde kalenderweek). Alle verkopen worden enkel op basis van bepaalde hoeveelheden, artikels, kwaliteiten en vaste prijzen afgesloten. Beide partijen zijn hieraan gebonden. Aan commissiehandel wordt niet gedaan.
 2. Bestellingen in blokken zijn toegestaan. Hiervoor moeten bij het afsluiten van de overeenkomst specifieke termijnen worden vastgelegd. De termijn voor inontvangstneming mag maximaal 12 maanden bedragen.

§ 5 Onderbreking van de levering

 1. In geval van hoger geweld, sociale maatregelen waar de partij niet voor verantwoordelijk is en overige operationele storingen buiten de wil van de partners om die langer dan een week hebben geduurd of zullen duren, wordt de termijn voor levering resp. inontvangstneming onverwijld met de duur van de belemmering, echter met maximaal 5 weken verlengd. De verlenging vindt enkel plaats wanneer de andere partij onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van de reden voor de belemmering zodra duidelijk wordt dat de termijn voor levering resp. inontvangstneming niet langer haalbaar is.
 2. Indien de levering resp. inontvangstneming van de onder cijfer 1 opgesomde gevallen niet binnen de verlengde termijn voor levering resp. inontvangstneming plaatsvindt, kan de andere partij zich na afloop van een uiterste termijn van 12 kalenderdagen uit de overeenkomst terugtrekken.
 3. Schadeclaims zijn in de gevallen opgesomd onder cijfer 1 uitgesloten wanneer de respectievelijke partij aan haar verplichtingen conform cijfer 1 heeft voldaan.

§ 6 Naleveringstermijn

 1. Na afloop van de leveringstermijn wordt zonder officiële mededeling een naleveringstermijn van 12 kalenderdagen in gang gezet. Na afloop van deze termijn kan de koper zich door middel van een schriftelijke verklaring uit de overeenkomst terugtrekken. Indien de koper in plaats van de dienstverlening een schadevergoeding verlangt, moet hij de verkoper na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk een 4-wekentermijn stellen. De wettelijke regelingen over de overbodigheid van de termijnstelling (§ 281 lid 2, § 323 lid 2 van het Duitse BW (BGB)) blijven onverminderd van kracht.
 2. Voor verzendklare stockproducten en NOS-producten – ‘never out of stock’ – bedraagt de naleveringstermijn 5 werkdagen. Bij niet-leveringen dient de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Voor het overige zijn de bepalingen onder cijfer 1 van toepassing.
 3. Voor afloop van de naleveringstermijn zijn claims van de koper wegens een late levering uitgesloten, voor zover § 8 cijfer 2 en 3 niet van toepassing zijn.

§ 7 Reclamatie

 1. Reclamaties dienen bij zichtbare gebreken binnen een termijn van 12 kalenderdagen na ontvangst van de producten aan de verkoper te worden gemeld. Verborgen gebreken dient de koper onmiddellijk na het ontdekken ervan aan de verkoper te melden.
 2. Na het op maat brengen of op andere wijze begonnen verwerking van de geleverde producten, is elke reclamatie van zichtbare gebreken uitgesloten.
 3. Geringe, in technisch opzicht niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit, kleur, breedte, het gewicht, de uitrusting of het dessin vormen geen materiële tekortkoming. Dit geldt ook voor in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij de verkoper een schriftelijke verklaring heeft gegeven over levering conform de monsters.
 4. Bij terechte reclamaties heeft de koper naar keuze van de verkoper het recht op herstel achteraf of levering van vervangende goederen zonder gebreken binnen een termijn van 12 kalenderdagen na retourontvangst van de producten. In dit geval draagt de verkoper de vrachtkosten. Indien de alsnog te leveren prestatie is mislukt, heeft de koper enkel het recht op een vermindering van de aankoopprijs of een terugtrekking uit de overeenkomst, indien § 8 punt 2 en 3 niet van toepassing zijn.
 5. Is de reclamatie niet binnen de gestelde termijn ingediend, dan wordt ervan uitgegaan dat de producten zijn aanvaard.

§ 8 Schadevergoeding

 1. Tenzij andersluidende overeenkomst in deze bepalingen zijn schadevergoedingsclaims van de koper uitgesloten.
 2. De uitzondering in cijfer 1 geldt niet, voor zover er sprake is van aansprakelijkheid volgens de wet betreffende productaansprakelijkheid, bij opzet, grove nalatigheid van eigenaars, wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevenden, bij arglist, bij niet¬naleving van een bepaalde garantie, bij opzettelijke schending van leven, lichaam en gezondheid of bij opzettelijke schending van wezenlijke plichten voortvloeiende uit de overeenkomst; wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit het contract zijn verplichtingen waarvan de uitvoering vorm geeft aan de overeenkomst en waarop de koper kan vertrouwen. Een schadevergoedingsclaim wegens schending van wezenlijke verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst is echter beperkt tot op de voor de overeenkomst typische en voorzienbare schade, voor zover er zich geen andere situatie vermeld in zin 1 voordoet.
 3. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de koper is niet verbonden met de onderhavige bepalingen.

§ 9 Betaling

 1. De factuur wordt uitgereikt op de dag van de levering resp. terbeschikkingstelling van de producten. Een verlenging van de betalingstermijn (vervaldatum) is in principe uitgesloten.
 2. Facturen worden betaald:
  1. binnen 10 dagen na het opmaken ervan en na verzending van de producten met een spoedkorting van 4 %
  2. vanaf dag 11 tot dag 30 na het opmaken ervan en na verzending van de producten met een korting van 2,25 %
  3. avanaf dag 31 tot dag 60 na het opmaken ervan en na netto verzending van de producten. Vanaf dag 61 wordt een nalatigheidsinterest conform § 286 paragraaf 2 nr.1 van het burgerlijk wetboek (BGB) aangerekend.
 3. Indien de verkoper in plaats van contanten, cheques of overschrijvingen wissels aanvaardt, dan wordt bij opname van de wissel na de betalingstermijn van 61 dagen na het opmaken van de factuur en de verzending van de producten een toeslag van 1 % van de wisselsom in rekening gebracht.
 4. In plaats van de bovenvermelde regeling kan ook de onderstaande regeling getroffen
  Facturen vanaf te vereffenen met 4 % korting op te vereffenen met 2,25 % korting op netto te vereffenen op
  1ste-10de van de maand de 15de van diezelfde maand de 5de van de volgende maand de 5de van de tweede volgende maand
  11de-20ste van de maand de 25ste van diezelfde maand de 15de van de volgende maand de 15de van de tweede volgende maand
  21ste-einde van de maand de 5de van de volgende maand de 25ste van de volgende maand de 25ste van de tweede volgende maand

  Voor deze regeling zijn de cijfers 1-3 navenant van toepassing.

 5. Wijzigingen van de regeling dienen 3 maanden vooraf worden aangekondigd.
 6. Betalingen worden telkens gebruikt om de langst openstaande rekeningen plus de daarop van toepassing zijnde interesten te vereffenen.
 7. Doorslaggevend voor het bepalen van het tijdstip van de betaling is de finale bijboeking op de rekening van de verkoper.

§ 10 Betaling na de vervaldatum

 1. Bij betalingen na de vervaldatum worden interesten van 9 procentpunten boven de van toepassing zijnde basisintrestvoet conform § 247 van het burgerlijk wetboek (BGB) in rekening gebracht. Daarnaast is § 288 van het burgerlijk wetboek (BGB) van toepassing.
 2. Vooraleer het volledige factuurbedrag inclusief interesten is betaald, is de verkoper tot geen enkele verdere levering voortvloeiende uit lopende leveringsovereenkomsten verplicht. Het recht op schadeclaims omwille van vertragingen blijft voorbehouden.
 3. Bij een aanzienlijke achteruitgang van de financiële positie, zoals bv. een dreigende insolvabiliteit of betalingsverzuim, kan de verkoper voor alle leveringsovereenkomsten die op dezelfde juridische basis berusten de dienstverlening waartoe hij verplicht is weigeren of na afloop van een aanvullende termijn van 12 kalenderdagen zich uit deze leveringsovereenkomsten terugtrekken. Voor de rest blijven § 321 van het burgerlijk wetboek (BGB) en § 119 van de insolventieverordening (InsO) van kracht.

§ 11 Verrekening en retentie

 1. De verrekening en retentie van alle openstaande factuurbedragen is enkel toegestaan op basis van onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde claims, voor zover het daarbij niet om schadevergoedingsclaims gaat die nauw samenhangen met de eis van de koper betreffende een foutloze uitvoering van de overeenkomst.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten blijven eigendom van de verkoper tot alle vorderingen voor de leveringen voortvloeiende uit de volledige zakenrelatie, inclusief bijkomende vorderingen, schadevergoedingsclaims en inningen van cheques en wissels, zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan wanneer afzonderlijke vorderingen van de verkoper in een lopende factuur opgenomen worden en het saldo wordt berekend en erkend.
 2. Wanneer de producten waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is door de koper in een nieuw, beweeglijk product worden geïntegreerd, ermee worden vermengd of erin worden verwerkt, dan gebeurt dit voor de verkoper, zonder dat laatstgenoemde hierdoor enige verplichtingen op zich neemt. Door de integratie, vermenging of verwerking wordt de koper niet de eigenaar conform §§ 947 e.v. van het burgerlijk wetboek (BGB) van dit nieuwe product. In geval van een integratie, vermenging of verwerking met producten die de verkoper niet toebehoren, wordt de verkoper mede¬eigenaar van het nieuwe product op basis van de verhouding van de factuurwaarde van zijn product met de totale waarde van het nieuwe product.
 3. Voor zover bij de transactie tussen de verkoper en de koper een regulerende instantie volgens het beding van delcredere betrokken is, geeft de verkoper zijn eigendom bij verzending van de producten door aan de regulerende instantie met de opschortende vooraarde van betaling van de aankoopprijs door de regulerende instantie. De koper is pas vrijgesteld nadat de regulerende instantie het bedrag heeft betaald.
 4. Het is de koper enkel met inachtneming van de onderstaande voorwaarden toegestaan om de producten door te verkopen of verder te verwerken:
  a) De koper mag het product in eigendom enkel reglementair doorverkopen of verwerken op voorwaarde dat zijn financiële situatie er naderhand niet op achteruit gaat.
  b) De koper draagt hierbij de vordering met alle bijkomende rechten uit de doorverkoop van de producten in eigendom – inclusief eventuele saldovorderingen – over naar de verkoper. De verkoper neemt deze overdracht aan.
  c) Indien het product geïntegreerd, gemengd of verwerkt wordt en indien de verkoper hiervoor mede-eigendom ten belope van de factuurwaarde verlangt, dan heeft hij recht op een deel van de aankoopprijs evenredig met zijn rechten in het product.
  d) Indien de koper de vordering in het kader van de echte factoring heeft verkocht, draagt de koper de in haar plaats komende vordering aan de factor aan de verkoper af en draagt hij zijn opbrengst van de verkoop evenredig met de waarde van de rechten van de verkoper in het product aan de verkoper over. De koper is verplicht om de factor deze overdracht mee te delen wanneer hij meer dan 10 dagen te laat is met de vereffening van een factuur of wanneer zijn financiële situatie er wezenlijk op achteruitgaat. De verkoper neemt deze overdracht aan.
  e) De koper behoudt zich het recht voor, zolang hij zijn betalingsverplichtingen nakomt, om de overgedragen vorderingen te innen. Het recht op inning vervalt wanneer de koper in betalingsverzuim raakt of in geval van een wezenlijke achteruitgang van de financiële situatie van de koper. In dat geval krijgt de verkoper hierbij van de koper de machtiging om de klant van de overdracht op de hoogte te brengen en de vorderingen zelf te innen. Om de overgedragen vorderingen te doen gelden, moet de koper de nodige informatie verschaffen en de controle van die informatie mogelijk maken. In het bijzonder moet hij de verkoper, indien hij daarom vraagt, een precies overzicht geven van de hem toekomende vorderingen met naam en adres van de klant, omvang van de afzonderlijke vorderingen, factuurdatum etc.
 5. Overstijgt de waarde van de voor de verkoper bestaande zekerheid de waarde van alle vorderingen met meer dan 10 %, dan moet de verkoper, indien de koper dat wenst, die zekerheden naar zijn goeddunken vrijgeven.
 6. Het is niet toegestaan om de producten in eigendom resp. de overgedragen vorderingen te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De verkoper moet onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van verpandingen, met vermelding van de schuldeiser.
 7. Indien de verkoper zijn recht op eigendomsvoorbehoud laat gelden en het geleverde product terugneemt, dan betekent dat niet automatisch dat hij zich uit de overeenkomst terugtrekt. Het is de verkoper toegestaan om de producten waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is, onderhands te verkopen.
 8. De koper bewaart de producten waarop eigendomsvoorbehoud van toepassing is gratis voor de verkoper. Hij dient ze te beschermen tegen de gebruikelijke risico’s, zoals bv. brand, diefstal en waterschade, en moet ze volgens de gebruikelijke omvang verzekeren. De koper staat hierbij zijn schadevergoedingsclaims, waar hij omwille van schade van bovengenoemde aard via verzekeringsmaatschappijen of overige tot een vergoeding verplichte ondernemingen recht op geeft, aan de verkoper af evenredig met de factuurwaarde van de producten. De verkoper neemt deze overdacht aan.
 9. Alle vorderingen alsook rechten voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud in alle speciale vormen vastgelegd in deze bepalingen blijven tot de volledige vrijstelling van eventuele verplichtingen (cheques-wissels), die de verkoper in het belang van de koper is aangegaan, bestaan. Het is de koper in geval van zin 1 in principe toegestaan om aan factoring voor zijn uitstaande posten te doen. Hij dient de verkoper echt te informeren vooraleer hij eventuele verplichtingen in dit opzicht aangaat.

§ 13 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten d.d. 11.04.1980 wordt uitgeslot.